Forensische mediation

 

Vanaf 2002 is forensische mediation een begrip voor een methode van werken door een deskundige die is aangesteld door de rechter in scheidings- of omgangszaken.

Forensische mediation wordt door de Stichting Forensische Mediation als volgt beschreven:

“De procesmethode die onderzoek en mediation combineert met het doel enerzijds de rechter in het kader van het deskundigenbericht de informatie te verschaffen die nodig is om de gerechtelijke beslissing te geven en anderzijds in rechte partijen alsnog de gelegenheid biedt zelf tot (deel)oplossing van hun geschil te geraken.” (zie www.forensischemediation.nl)

De rechter stelt de deskundige aan. De deskundige werkt binnen het kader dat door de rechter is vastgesteld. In dit opzicht verschilt de rol van de deskundige dus wezenlijk met de rol als gangbare mediator.

Uiterst redmiddel

Forensische mediation wordt gebruikt als uiterst redmiddel. Het wordt gebruikt in zaken die al bij de rechter liggen, maar die zijn vastgelopen en ondanks tussenkomst van de rechter niet duurzaam worden opgelost. Door deze methode kan het werkelijke conflict dat vaak onder de oppervlakte speelt naar voren komen.

Sinds 2005 is dr. Carla Goosen als deskundige / forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven.

Terug

Mediation

Het betere alternatief voor een juridische procedure

 

Als u in conflict bent, kunt u ervoor kiezen om een advocaat in de arm te nemen. Echter kunnen partijen dan (nog meer) tegenover elkaar te komen staan, omdat een advocaat een eenzijdig belang behartigt. Soms lopen de spanningen zo hoog op, dat het conflict voorkomt bij de rechter. Aan een dergelijke procedure zijn vaak grote kosten verbonden. Mediation laat partijen die in conflict zijn met elkaar communiceren en helpt bij het vinden van een oplossing. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijke, neutrale derde: de mediator. De mediator neemt geen standpunt in, geeft geen oplossingen en neemt geen beslissingen, maar helpt u dit zelf te doen. Een gevonden oplossing werkt immers beter dan een opgelegde oplossing. Het is niet het doel van mediation om een oplossing voor het conflict te vinden waar partijen beide voor de volle honderd procent enthousiast over zijn. Het doel is om tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die hun belangen op een aanvaardbare wijze tegemoetkomt. Hierdoor wordt een situatie gecreëerd waar beide partijen samen mee verder kunnen.

 

Tijdens mediationgesprekken worden de volgende kernwaarden gehanteerd:

Vertrouwen

In een conflict verloopt de communicatie vaak slecht. Het is tijdens mediationgesprekken de taak van de mediator om te werken aan het herstellen van vertrouwen tussen de partijen. Op deze manier komt men samen tot een oplossing die zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoetkomt.

 

Respect

Tijdens de gesprekken dienen partijen zich respectvol tegenover elkaar te gedragen.

 

Geheimhouding

Door het herstelde vertrouwen ontstaat er ruimte voor bereidheid om naar elkaar te luisteren en om elkaar belangen te erkennen. Alles wat tijdens mediationgesprekken besproken wordt, valt daarom onder de geheimhoudingsplicht.

 

Vrijwillig

Het uitgangspunt voor een succesvolle mediation moet zijn dat partijen de wens hebben samen tot een oplossing voor het conflict te komen en vrijwillig meedoen. De mediator zal de partijen door middel van vraag- en luistertechnieken hierin ondersteunen.

 

Terug

Mediation

Familie mediation

 

Lastige momenten

Een conflict tussen twee familieleden heeft vaak effect op de gehele familie. Opeens is het vieren van een verjaardag een moeilijke aangelegenheid: want wie nodigt u wel of niet uit? Ook bij andere belangrijke gebeurtenissen binnen de familie zoals geboortes en overlijden worden familieleden vaak ongewild geconfronteerd met het conflict.

 

Professionele begeleiding

Familie mediation biedt professionele begeleiding aan gezins- en familieleden, zodat zij zoveel mogelijk zelf hun onderlinge conflicten binnen de familie op kunnen lossen. De ervaring leert dat de oorzaak van het conflict zich vaak in dieperliggende problemen in de familierelatie bevindt. Onder begeleiding van de mediator kunnen emoties boven tafel worden gekregen en standpunten worden besproken om zo op zoek te gaan naar een oplossing die aan ieders belangen in zo groot mogelijke mate tegemoetkomt.

 

Terug

Mediation

Arbeidsmediation

 

Samenwerken op het werk

De arbeidsrelatie is naast het huwelijk of samenlevingsverband een van de meest intensieve relaties. Een groot deel van de week brengt u op uw werk door. Samenwerken hoeft niet altijd soepel te verlopen, waardoor een conflict kan ontstaan. Er kan een conflict ontstaan tussen werknemer en werkgever, collega’s onderling, directie en bestuur of tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad.

 

Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict kan leiden tot hoogoplopende emoties waardoor het conflict snel escaleert, met ziekmelding tot gevolg. Dit lost het conflict natuurlijk niet op. Daarnaast kan een dergelijk conflict effect hebben op andere collega’s en voor de organisatie verminderde productiviteit en motivatie opleveren. Reden genoeg om het arbeidsconflict snel, en bij voorkeur in het beginstadium, op te lossen. IMS helpt om weer een goedlopende communicatie tussen de conflictpartijen tot stand te brengen. Door goede communicatie ontstaat er ruimte om naar elkaar te luisteren en elkaars belangen en ieders aandeel in het conflict te erkennen. Op deze manier kan er samen tot een oplossing worden gekomen.

 

Terug

Mediation

Overheidsmediation

 

Bezwaren voorkomen

Vanuit de overheid kan mediation worden gebruikt om te voorkomen dat iemand bezwaar maakt of voor een snelle oplossing van bezwaarzaken. Vanuit de burger kan mediation worden gebruikt om zonder gerechtelijke procedure, of tijdens een procedure samen met de overheidsinstantie, doelgericht te zoeken naar een oplossing waarin alle belangen in een zo groot mogelijke mate vertegenwoordigd zijn.

 

Open communicatie

Door open communicatie en een klantvriendelijke opstelling van de overheidsinstantie ten opzichte van de burger kan er door middel van mediation op een efficiënte manier tot een oplossing worden gekomen.

Terug

Mediation

Zakelijke mediation

 

Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onafhankelijk en onpartijdige derde: de mediator. De mediator heeft als taak om effectief te sturen op communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil. Wanneer de partijen een oplossing hebben bereikt, zorgt de mediator – samen met de adviseurs van beide partijen – voor een gedegen vastlegging van de gemaakte afspraken.

Terug

Mediation

Herstelbemiddeling

 

Alle betrokkenen vertegenwoordigd

Herstelbemiddeling vindt plaats tussen belanghebbende die zijn betrokken bij een ernstige gebeurtenis zoals criminaliteit, wangedrag, een verkeersongeval of bij (grote) problemen tussen mensen in een groep, buurt of organisatie. Herstelbemiddeling komt tot stand doordat partijen hier vrijwillig voor hebben gekozen. Partijen kunnen zelf kiezen wat voor invulling ze aan de aan de herstelbemiddeling willen hebben en welke partijen er bij de gesprekken aanwezig zijn. Deelnemers kunnen slachtoffers, daders, hun wederzijdse directe familie en/of sociale netwerk zijn. Onder begeleiding van de herstelbemiddelaar kunnen partijen direct of indirect met elkaar communiceren.

 

Herstelbijeenkomst

Voordat de herstelbijeenkomst plaatsvindt, hebben de deelnemers een voorgesprek met de herstelbemiddelaar. Tijdens de herstelbijeenkomst krijgt ieder de gelegenheid om zijn of haar verhaal te vertellen. Deelnemers kunnen zich uiten over het incident, de gevolgen en hun gevoelens en gedachten. Er is ruimte voor emoties, voor vraag en antwoord en voor verontschuldigingen. Door begeleid te spreken en te luisteren, kan over en weer meer begrip voor de situatie ontstaan. Hierdoor ontstaat ruimte voor herstel.

 

BEREIKBAARHEID

Openbaar vervoer

Wittevrouwenstraat 44 ligt ca. 5 minuten lopen vanaf de bushalte Stadsschouwburg. Vanaf Utrecht CS stoppen de lijnen 3, 4, 8 en 11 en een aantal streekbussen (50, 52, 53, 77, 74) bij deze halte.